Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van PECO TRADE BVBA.

1 Algemeen, Toepassingsgebied

 1. Onze aanbiedingen, diensten en leveringen vinden uitsluitend plaats op basis van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”). Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten met onze contractuele partners (hierna onze “klant” genoemd) met betrekking tot door ons aangeboden diensten en leveringen. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met betrekking tot diensten en leveringen die aan onze klant worden geleverd.
 2. Wij accepteren geen tegenstrijdige voorwaarden van onze Klant en wij accepteren geen voorwaarden die afwijken van onze Algemene Voorwaarden, tenzij wij onze voorafgaande schriftelijke toestemming hebben gegeven. Deze vereiste om voorafgaande schriftelijke toestemming te geven is ook van toepassing, zelfs als we op de hoogte zijn van tegenstrijdige voorwaarden van onze klant of van voorwaarden die afwijken van onze algemene voorwaarden, maar de goederen toch aan onze klant leveren zonder een uitdrukkelijk voorbehoud te maken. waarin staat dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Elke individueel met onze Klant onderhandelde en overeengekomen voorwaarde (inclusief eventuele aanvullende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) heeft in ieder geval voorrang op deze Algemene Voorwaarden.
 4. In het geval dat wij onze klant expeditiediensten aanbieden, hebben de Algemene Voorwaarden van Belgische Expediteurs (ADSp) (geldig vanaf 01/01/2003) voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

2 Aanbieding en totstandkoming van een overeenkomst

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen totdat de bestelling van onze klant door ons is bevestigd, tenzij het betreffende aanbod uitdrukkelijk als bindend is gemarkeerd of een specifieke termijn voor aanvaarding bevat. Gegevens op onze website www.lotus-containers.com over de door ons aangeboden diensten vormen geen bindend aanbod. Als onze klant gegevens of details invoert in een contactformulier op onze website, vormt de invoer noch een bindend aanbod van onze kant, noch een orderbevestiging van ons aan onze klant.
 2. Door ons verstrekte gegevens met betrekking tot onze leveringen of diensten (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens), evenals onze weergaven daarvan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) gelden slechts als benaderend. tenzij de geschiktheid voor het contractueel beoogde doel exacte naleving vereist. Alle reguliere commerciële afwijkingen evenals afwijkingen op basis van wettelijke voorschriften of die technische verbeteringen vormen, voor zover ze de geschiktheid van de goederen of diensten voor het contractueel beoogde doel niet nadelig beïnvloeden, zijn toegestaan.
 3. We behouden ons het eigendomsrecht en copyright voor met betrekking tot alle illustraties, tekeningen, berekeningen, brochures en alle andere documentatie die aan onze klant wordt verstrekt. Onze klant mag dergelijke documenten als zodanig en de inhoud ervan niet aan derden ter beschikking stellen, noch zal onze klant dergelijke documenten publiceren of dupliceren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de overeengekomen prijzen als nettoprijzen af ​​overeengekomen magazijn, exclusief bijkomende kosten. Alle verkochte containers zijn tijdelijk geïmporteerd en de binnenlandse koper is verantwoordelijk voor en verplicht om alle containers in internationaal verkeer te gebruiken of te zorgen voor domesticatie, import en neutralisatie. Alle lasten en kosten in verband met domesticatie, import en neutralisatie zijn voor rekening van de binnenlandse koper. De binnenlandse koper accepteert deze verantwoordelijkheden door deze factuur te betalen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, leveren of stellen wij de goederen pas ter beschikking na ontvangst van het gefactureerde bedrag. Onze Klant is verplicht de gefactureerde bedragen, zonder enige aftrek, contant of via overschrijving op een van onze rekeningen te betalen. In het laatste geval zijn de bankkosten voor rekening van onze Klant. De betaling vindt plaats wanneer het geld door ons is ontvangen of het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
 3. Onze klant heeft alleen het recht om zijn tegenvorderingen met onze vorderingen te verrekenen, wanneer zijn tegenvorderingen bij een onherroepelijk vonnis of arbitraal vonnis zijn toegewezen, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Onze klant heeft alleen het recht om zijn retentierecht of zijn recht om nakoming te weigeren uit te oefenen in omstandigheden waarin hij het recht heeft om zijn tegenvordering te verrekenen. Daarnaast is de klant alleen bevoegd om zijn retentierechten uit te oefenen voor zover zijn tegenvorderingen zijn gebaseerd op dezelfde overeenkomst waaruit onze vordering voortvloeit.
 4. Wij kunnen onze prestatie onder de voorwaarden van de overeenkomst met onze Klant afhankelijk stellen van vooruitbetalingen of zekerheidstelling door onze Klant indien is overeengekomen dat levering zal plaatsvinden tegen overlegging van een factuur en er gerechtvaardigde zorgen over de kredietwaardigheid van onze Klant ontstaan ​​nadat het sluiten van de overeenkomst, in het bijzonder wanneer beslag wordt gelegd of andere executiemaatregelen worden ingesteld tegen onze klant of wanneer een insolventieprocedure wordt gestart tegen onze klant of het instellen van een dergelijke procedure wordt geweigerd wegens gebrek aan vermogen. Indien de klant niet bereid is of niet in staat is om vooruitbetalingen te doen of zekerheid te stellen, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract.
 5. Bank- en valutawisselkosten zijn voor rekening van de klant.

4 Leveringen en diensten, levertijd en vertraging in levering

 1. Voor zover uit de overeenkomst uitdrukkelijk niets anders voortvloeit, wordt overeengekomen dat de goederen ter beschikking zullen worden gesteld op het overeengekomen depot.
 2. Voor zover uitdrukkelijk niets anders is overeengekomen, verbindt onze Klant zich ertoe de aangekochte containers enkel te gebruiken als transportmiddel voor goederen.
 3. Het begin van de door ons opgegeven leveringstermijn vereist dat alle technische problemen met onze klant zijn opgehelderd. Bovendien vereist de naleving van onze leveringsplicht dat de Klant zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk nakomt, in het bijzonder de overeengekomen betalingen doet en, indien van toepassing, de eventueel overeengekomen zekerheid stelt.
 4. Levering in verschillende afzonderlijke partijen is toegestaan, voor zover dit redelijk is voor onze klant.
 5. In tegenstelling tot de voorwaarden van Sec. 286 lid 2 Belgisch Burgerlijk Wetboek (BGB), zijn wij wegens vertraging met betrekking tot onze levering pas in verzuim nadat wij een schriftelijke aanmaning van onze klant hebben ontvangen. In het geval dat we in gebreke blijven met betrekking tot onze levering, moet de klant ons een extra respijtperiode van ten minste twee weken geven om de goederen of diensten te leveren.
 6. Indien wij door onze eigen leveranciers niet of niet tijdig worden voorzien van passende goederen of diensten, zijn wij bevrijd van onze leveringsplicht en kunnen wij ons ook terugtrekken uit de overeenkomst. Het bovengenoemde herroepingsrecht is echter niet van toepassing in het geval dat de niet-nakoming door onze leveranciers het gevolg is van onze schuld. Onze klant wordt onmiddellijk geïnformeerd over het niet beschikbaar zijn van de dienst of goederen. In dergelijke omstandigheden zullen wij de reeds ontvangen vergoeding onmiddellijk terugbetalen.
 7. Gevallen van overmacht (bijv. werkstaking bij ons of bij onze toeleveranciers, oorlog, brand, transportbelemmeringen, schaarste aan grondstoffen, overheidsmaatregelen of overheidsmaatregelen, natuurrampen of uitsluitingen) doen de door ons opgegeven levertijd voor de levering onderbreken. periode waarin ze bestaan ​​plus een extra redelijke tijd om de goederen gereed te maken, indien nodig. Dit geldt zelfs indien wij wegens vertraging in de levering in gebreke zijn. We zullen onze Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van het optreden van een geval van overmacht en de verwachte duur van de overmachtsituatie. Wij hebben het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk terug te trekken voor het deel van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, indien het op basis van de duur van de overmachtsituatie voor ons niet redelijk is om door te gaan om de overeenkomst na te komen,
 8. Onze aansprakelijkheid voor een vertraging in de levering wordt beheerst door paragraaf 9 van deze algemene voorwaarden.

5 Risico-overgang, verzending, vertraging in acceptatie, magazijnkosten

 1. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke waardevermindering van de goederen gaat over op onze klant zodra de goederen aan onze klant ter beschikking worden gesteld. In het geval dat goederen worden verzonden, gaat het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen, evenals het risico van vertraging, over op onze klant zodra de goederen zijn overgedragen aan de expediteur, vrachtvervoerder of een andere andere persoon die is aangesteld om de verzending af te handelen. Dit geldt ook voor levering in meerdere gedeelten, ongeacht of levering franco is overeengekomen of niet. Voor zover een acceptatie door inspectie is overeengekomen, is dit bepalend voor het tijdstip waarop het risico overgaat op onze Klant. Het risico gaat altijd over op onze Klant wanneer onze Klant in gebreke is met het accepteren van de goederen of diensten.
 2. Zeven dagen nadat deze goederen of diensten ter beschikking zijn gesteld, wordt onze klant geacht in gebreke te zijn met het accepteren van de goederen en diensten. In dat geval is de Klant verplicht om één EUR per TEU per dag te betalen als vergoeding voor de door de vertraging veroorzaakte schade, tenzij de Klant kan bewijzen dat de werkelijk opgelopen schade minder was. Het recht om verdere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van schade, te doen gelden, is voorbehouden indien de klant gelijktijdig met deze vertraging verdere tekortkomingen begaat op grond van de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot betalingsverzuim.
 3. Onze klant is verplicht alle markeringen, etiketten en symbolen die wijzen op eerdere bezitters van de goederen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na acceptatie van de goederen, te verwijderen.
 4. Indien onze klant privaatrechtelijke of publiekrechtelijke vergunningen of machtigingen nodig heeft voor het doel waarvoor hij de goederen of diensten wil gebruiken (bijv. toestemming tot onderschrijding van grenzen, bouwvergunningen, constructieve berekeningen), is onze klant verplicht dit risico te dragen, op eigen kosten de vergunningen of autorisaties te verzorgen en aan te schaffen.

6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot volledige betaling van al onze huidige en toekomstige vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst en onze lopende zakelijke relatie met onze klant (“Gezekerde vorderingen”), behouden wij het eigendomsrecht op de goederen (hierna “Gereserveerde goederen” genoemd).
 2. De Voorbehoudsgoederen mogen niet aan een derde worden verpand of als zekerheid worden overgedragen voordat de Zekergestelde Vorderingen volledig zijn betaald. Onze klant zal ons onmiddellijk schriftelijk informeren indien en voor zover de gereserveerde goederen door een derde in beslag worden genomen, zodat we een claim kunnen indienen op grond van art. 771 Belgisch Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO).
 3. Onze klant machtigt ons hierbij om al zijn bedrijfsruimten en magazijnen ongehinderd te betreden en de gereserveerde goederen op te halen indien onze klant geen gevolg heeft gegeven aan ons verzoek om deze binnen een redelijke termijn te overhandigen.
 4. Onze klant heeft het recht om de gereserveerde goederen te verkopen in zijn normale bedrijfsvoering. Dit geldt niet als is overeengekomen dat de vordering van onze klant op de derde door verrekening vervalt.
 5. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de volledige waarde van de producten die ontstaan ​​als gevolg van enige verwerking of vermenging van gereserveerde goederen met andere goederen of met elkaar verbonden zijn. In deze omstandigheden worden wij geacht de fabrikant van dergelijke producten te zijn.
 6. Uit veiligheidsoverwegingen draagt ​​onze klant hierbij aan ons alle vorderingen over die hij heeft of kan hebben op derden die voortvloeien uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen, hetzij in hun geheel, hetzij in de mate van een eventueel mede-eigendomsaandeel dat wij hebben in de goederen in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf. Hierbij aanvaarden wij de opdracht. De in lid 2 vermelde verplichtingen van onze klant gelden ook voor de overgedragen vorderingen.
 7. Onze klant blijft bevoegd om de in lid 6 genoemde vorderingen te incasseren. Wij verbinden ons ertoe de vorderingen niet te incasseren zolang onze klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt, geen betalingsachterstand oploopt en geen stoppen met betalen.

7 Inspectieplicht en meldingsplicht van gebreken

 1. De goederen dienen onmiddellijk na levering aan onze Klant of de door hem aangewezen derde zorgvuldig te worden geïnspecteerd. De goederen worden geacht door onze klant te zijn geaccepteerd met betrekking tot duidelijke gebreken of andere gebreken die zouden zijn vastgesteld als de goederen onmiddellijk zorgvuldig waren onderzocht in het geval dat we geen melding van de gebreken ontvangen binnen twee werkdagen na levering van de goederen.
 2. Met betrekking tot alle andere gebreken, worden de goederen geacht door onze klant te zijn geaccepteerd als we geen melding van het gebrek ontvangen binnen twee werkdagen nadat het gebrek aan het licht is gekomen. Indien het defect door onze klant op een eerder tijdstip had kunnen worden vastgesteld, zal dit eerdere tijdstip echter bepalend zijn voor het begin van de termijn voor onderzoek en melding van een defect of gebrek.
 3. Indien onze klant het artikel niet naar behoren inspecteert en/of gebreken meldt, is onze aansprakelijkheid met betrekking tot het niet gemelde gebrek uitgesloten.

8 Garantie, materiaalfouten

 1. Mocht er een defect zijn aan de gekochte goederen, dan hebben wij het recht om naar eigen goeddunken het defect te verhelpen of een nieuw artikel aan onze klant te leveren dat vrij is van defecten (aanvullende prestatie).
 2. In het geval van Aanvullende Prestaties zullen wij de kosten dragen die nodig zijn om dergelijke Aanvullende Prestaties uit te voeren, inclusief transportkosten, tolkosten en arbeids- en materiaalkosten. Indien een Aanvullende Prestatie alleen mogelijk zou zijn door het maken van onevenredige kosten, bijvoorbeeld omdat de goederen naar een andere locatie zijn gebracht dan de plaats van uitvoering en daar niet zijn gebracht in overeenstemming met het beoogde gebruik, hebben wij het recht om Aanvullende Prestaties te weigeren.
 3. In het geval dat wij in gebreke zijn gebleven voor het defect, kan onze klant alleen schadevergoeding eisen door te voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in paragraaf 9.
 4. Aanspraken van onze klant op gebreken aan de goederen zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen. De Klant kan echter wel aanspraak maken op schadevergoeding of onkostenvergoeding op basis van de aanvullende vereisten zoals uiteengezet in paragraaf 9 hieronder.

9 Aansprakelijkheid voor schade

 1. Onze aansprakelijkheid om schadevergoeding te betalen, op welke rechtsgrond dan ook, maar in het bijzonder met betrekking tot onmogelijkheid van uitvoering, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, schending van verplichtingen tijdens contractonderhandelingen of onrechtmatige daad, is beperkt tot de voorwaarden zoals uiteengezet in dit lid 9.
 2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige nalatigheid veroorzaakt door onze bestuursorganen, bevoegde functionarissen, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, en in geval van overmacht, tenzij hierdoor een fundamentele contractuele verplichting is geschonden. Fundamentele contractuele verplichtingen omvatten de verplichting om de goederen tijdig te leveren, dat de goederen vrij zijn van gebreken die het functionele vermogen of de geschiktheid voor het doel in materieel opzicht aantasten, evenals informatie- en beschermings- en bewaringsverplichtingen om onze klant in staat te stellen om de goederen te gebruiken zoals contractueel overeengekomen, of om de persoonlijke veiligheid van het personeel van onze Klant te waarborgen of diens eigendommen te beschermen tegen aanzienlijke schade.
 3. Voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade op grond van paragraaf 9, lid 2, is deze aansprakelijkheid beperkt tot alleen voorzienbare schade. Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, in het bijzonder maar niet beperkt tot aanspraken op indirecte schade of winstderving, zijn uitgesloten.
 4. Voor zover we technische informatiediensten leveren of onze klant actief adviseren en dergelijke informatie of advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen reikwijdte van onze door ons verschuldigde diensten, zullen onze diensten en/of adviezen geen vergoeding krijgen en al onze aansprakelijkheid wat dan ook met betrekking tot dergelijke diensten/adviezen wordt hierbij volledig uitgesloten.
 5. De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn in dezelfde mate ook van toepassing ten gunste van onze bestuursorganen, bevoegde functionarissen, werknemers en andere plaatsvervangende agenten.
 6. De beperkingen van deze paragraaf 9 zijn niet van toepassing op onze aansprakelijkheid die voortvloeit uit opzettelijk gedrag, gegarandeerde kenmerken, schade aan leven, lichaam of gezondheid of op onze aansprakelijkheid die voortvloeit uit de Duitse productaansprakelijkheidswet.

10 Verjaringstermijn

 1. De garantieperiode voor gebreken aan de goederen bedraagt ​​één jaar vanaf de datum waarop het risico van de goederen is overgedragen. De wettelijke garantietermijnen onder art. 438(1) nr. 1 en 2, Sec. 438(3), sec. 479 en sec. 634a lid 1 nr. 2 Belgisch Burgerlijk Wetboek (BGB) blijft onaangetast.
 2. Alle andere contractuele en buitencontractuele aanspraken op vergoeding van schade van onze klant zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van één jaar. De wettelijke verjaringstermijnen die gelden voor aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van kosten op basis van opzet en grove nalatigheid, evenals voor aanspraken op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet en eventuele aanspraken op basis van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid blijven onaangetast .
 3. Voor onze vorderingen op onze Klant gelden de wettelijke verjaringstermijnen.
 4.  

11 Verbod op opdracht

Onze klant is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op ons aan derden over te dragen. sec. 354a Belgisch Wetboek van Koophandel (HGB) blijft onaangetast. Onze klant is evenmin gerechtigd deze overeenkomst of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derden over te dragen.

12 Plaats van jurisdictie, plaats van uitvoering en toepasselijk recht

 1. De exclusieve bevoegde rechtbank is Hamburg. Wij behouden ons echter het recht voor om een ​​klacht in te dienen op het geregistreerde adres of het zakelijke adres van onze Klant.
 2. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst is de overeengekomen plaats van levering of de overeengekomen opslagplaats. Indien geen plaats van levering of opslagplaats is overeengekomen, is de plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst onze statutaire zetel in Seevetal, België.
 3. Het recht van de Bondsrepubliek België is exclusief van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

13 Slotbepalingen

Indien een individuele bepaling van de tussen ons en onze klant gesloten overeenkomst of enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de rest van de overeenkomst onaangetast. In het geval dat de overeenkomst of deze algemene voorwaarden hiaten of weglatingen bevatten, worden zodanige rechtsgeldige bepalingen geacht te zijn overeengekomen dat de contractpartijen zouden zijn overeengekomen in overeenstemming met de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene voorwaarden als ze op de hoogte waren van dergelijke hiaten of omissies.

CONTAINERVERKOOPVOORWAARDEN van PECO Containers, hierna te noemen “Verkoper”

1 Aanbieding en totstandkoming van een overeenkomst

Elk aanbod van de Verkoper aan de Koper is niet-bindend en kan te allen tijde worden herroepen totdat de Verkoper Schriftelijk bevestigt (“Orderbevestiging”) dat hij een door de Koper gedaan aankooporder (“Order”) aanvaardt, tenzij het relevante aanbod is gemarkeerd als bindend of bevat een bepaalde termijn voor aanvaarding door Koper. Voor alle duidelijkheid: de gegevens op de website van de Verkoper (https://pecocontainers.eu/) over de aangeboden diensten vormen geen bindend aanbod van de Verkoper. Als de Koper informatie invoert in een formulier op de genoemde website, vormt de ingevoerde informatie geen bindend aanbod van de Verkoper of een Orderbevestiging.

2 Voorwaarde, disclaimer

Alle technische gegevens die door de Verkoper aan de Koper worden verstrekt met betrekking tot de Containers, in enige Specificatie of anderszins, worden geacht slechts benaderingen te zijn. Behalve zoals uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen tussen Koper en Verkoper en/of in enige toepasselijke Specificatie geleverd door Verkoper of Schriftelijk overeengekomen door Verkoper, en behoudens de garantie vervat in clausule 5 hiervan, worden de Containers verkocht, overgedragen en toegewezen in hun “ as is, where is”-conditie en de Verkoper geeft geen garanties, garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, statutair of anderszins, die de Levering van de Containers aan de Koper overleven. De koper doet afstand van, geeft vrij van en doet afstand van alle garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden van de verkoper, expliciet of impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, met betrekking tot enige non-conformiteit of defect in de containers,

3 Prijs en betalingsvoorwaarden

De prijs van de Containers is zoals vermeld in de betreffende Order. De prijs is exclusief leveringskosten naar het genoemde pand. De prijs is inclusief alle toepasselijke belastingen, waarvan de betaling de verantwoordelijkheid van de koper is.

De koper zal alle door de verkoper aan hem gefactureerde bedragen contant of via bankoverschrijving aan de verkoper betalen, in welk geval de betaling van eventuele gerelateerde bankkosten de verantwoordelijkheid van de koper is. Betaling zal hebben plaatsgevonden zodra de betreffende gelden door Verkoper zijn ontvangen of het bedrag op zijn bankrekening is bijgeschreven.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Verkoper de Containers pas leveren nadat het gefactureerde bedrag door Verkoper van Koper is ontvangen.

De prestaties van de Verkoper op grond van een met de Koper gesloten overeenkomst kunnen onderworpen zijn aan vooruitbetaling of het stellen van zekerheid door de Koper in omstandigheden waarin de Verkoper terecht bezorgd is over de kredietwaardigheid van de Koper, zoals wanneer beslag wordt gelegd of andere executiemaatregelen worden genomen tegen de Koper of de instelling van een dergelijke procedure is afgewezen wegens gebrek aan activa. Indien Koper niet in staat of bereid is vooruitbetalingen te doen of zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst met Koper op te zeggen.

4 Verwijdering van bewijs van eigendom

Onmiddellijk, en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aanvaarding, zal de Koper, op eigen kosten van de Koper, de rapportagemerken van de Verkoper en alle andere platen, emblemen of ander bewijs van vooreigendom van de Containers verwijderen.

5 Levering en titel

In deze Algemene Voorwaarden omvatten de termen “Levering” en “Levering” het gebruik van elke overeengekomen methode voor de overdracht van bezit en risico van verlies van de Verkoper aan de Koper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beschikbaar stellen van de Containers aan Koper op een aangewezen locatie. De Verkoper garandeert hierbij dat de Koper bij Levering de eigendomsrechten op de Containers vrij en vrij van Bezwaringen verkrijgt, behalve die welke ontstaan ​​door of onder de Koper; met dien verstande echter dat het eigendomsrecht op de Containers, inclusief het risico van verlies door ongevallen en het recht op bezit van de Containers, bij de Verkoper blijft totdat de Verkoper de volledige Aankoopprijs heeft ontvangen en de Koper de Containers heeft aanvaard.

In afwachting van ontvangst door Verkoper van de volledige Koopprijs van Koper, mag Koper de Containers niet verpanden of anderszins bezwaren ten gunste van enige derde partij.

In afwachting van ontvangst door de Verkoper van de volledige Aankoopprijs van de Koper, indien de Koper niet heeft voldaan aan het verzoek van de Verkoper om die Containers binnen een redelijke termijn aan de Verkoper te retourneren, machtigt de Koper de Verkoper hierbij om ongehinderd alle bedrijfsruimten en magazijnen van de Koper te betreden, en om die containers op te halen.

Als zekerheid verbindt de Koper er zich hierbij toe om aan de Verkoper alle vorderingen over te dragen die hij heeft op derden die voortvloeien uit de doorverkoop van Containers waarin de Verkoper het eigendomsvoorbehoud behoudt op grond van deze clausule. Elke vordering die op grond van dit artikel wordt gecedeerd, zal geheel of gedeeltelijk worden ingediend in de mate van enig mede-eigendomsaandeel dat de Verkoper mogelijk heeft in de betreffende Containers.

6 Overdracht van risico

Het risico van onopzettelijk verlies of onvoorziene verslechtering van de Containers gaat bij Levering over op de Koper.

7 Verzameling van containers

Zodra de Containers door de Verkoper beschikbaar zijn gesteld op de aangewezen locatie voor afhaling door de Koper (dwz zodra de Containers zijn afgeleverd), zal de Verkoper de Koper zeven (7) dagen gratis opslag verlenen in afwachting van het ophalen door de Koper van de Containers. Daarna worden opslagkosten in rekening gebracht ten bedrage van één euro (EUR 1,00) per dag en per TEU. Koper wordt verzocht vooraf bij het betreffende depot na te gaan of de Containers klaar staan ​​om afgehaald te worden. In het geval dat de eenheden niet klaar zijn om te worden opgehaald, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele daaruit voortvloeiende kosten, zoals verspilde transportkosten enz..

8 Vrijwaring

De koper stemt ermee in om de verkoper schadeloos te stellen, terug te betalen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, eisen, rechtszaken, vonnissen, oorzaken van actie, civiele en strafrechtelijke procedures, straffen, boetes en andere sancties, en elke advocaat vergoedingen en andere redelijke kosten en uitgaven, die verband houden met gebeurtenissen na levering of die op enigerlei wijze voortvloeien uit de aankoop, acceptatie, eigendom, bezit, gebruik, onderhoud of bediening van de Containers door de Koper, of uit het verzuim van de Koper om de rapportagemarkeringen van de Verkoper tijdig te verwijderen of ander bewijs van voorbezit van de Containers.

9 Rechtsmiddelen en beperking van aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor nalatige handelingen veroorzaakt door zijn functionarissen, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij hierdoor een fundamentele contractuele verplichting is geschonden. Fundamentele contractuele verplichtingen omvatten de verplichting om de Containers tijdig te leveren; en het waarborgen van de persoonlijke veiligheid van het personeel van de Koper of het beschermen van diens eigendommen tegen aanzienlijke schade.

Voor zover Verkoper aansprakelijk is voor schade als hiervoor bedoeld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot voorzienbare schade. Alle verdere claims voor schadevergoeding, inclusief maar niet beperkt tot claims voor indirecte verliezen of voor gederfde winst, zijn uitgesloten.

Alle contractuele en buitencontractuele vorderingen van de Koper op de Verkoper zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van één (1) jaar. Alle contractuele en niet-contractuele claims van de Verkoper tegen de Koper zijn onderworpen aan de Beperkingsverordening (Hoofdstuk 37, Wetten van Hong Kong).

In het geval dat de Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde hiervan niet nakomt of weigert en de Containers aan de Koper levert, heeft de Koper het recht om de aankoop te annuleren, op voorwaarde dat de Koper niet in gebreke is op grond van deze Overeenkomst. Elke vordering van de Koper tegen de Verkoper is beperkt tot de terugbetaling van alle eerder door de Koper betaalde bedragen uit hoofde van de Koopprijs, indien van toepassing, en een forfaitaire schadevergoeding van twintig euro (EUR 20,00) per Container, maar in geen geval zal de Verkoper verantwoordelijk zijn voor eventuele geclaimde incidentele schade of gevolgschade. De partijen zijn het erover eens dat het genoemde bedrag een redelijke schatting is van de schade die de koper zou lijden wegens schending of niet-nakoming door de verkoper van deze voorwaarden.

10 kosten voor te late betaling

Als de koper de betaling van de aankoopprijs en andere kosten uitstelt tot na de overeengekomen vervaldata, wordt een extra vergoeding voor te late betaling in rekening gebracht die gelijk is aan één komma vijf procent (1,5%) per maand van de openstaande betaling. Betaling van kosten voor te late betaling is verschuldigd op vertoon van de factuur. De verkoper erkent dat de berekeningsmethode van de extra betalingsachterstand een echte voorschatting is van de schadevergoeding voor gevolgschade en gevolgschade.

11 Belastingen

De koper gaat ermee akkoord de verkoper te betalen en vrij te houden van alle registratierechten, verkoopbelastingen, ad-valorembelastingen, belasting over de toegevoegde waarde, zegelrechten, goederen- en dienstenbelastingen en andere belastingen, heffingen, heffingen, rechten (inclusief domesticatiekosten), lasten, bijdragen of inhoudingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit de aankoop, verkoop, levering en overdracht van de Containers, telkens in Hong Kong of elders, wanneer opgelegd en alle boetes, lasten, kosten en rente die daarmee verband houden.

12 Douaneafhandeling en naleving

De Containers zullen op het moment van verkoop niet worden ingeklaard voor douanedoeleinden in het land waar de Containers zich bevinden en blijven daarom onderworpen aan de tijdelijke invoervrijstellingsregeling, zoals specifiek voorzien voor internationaal containervervoer. De Containers worden verkocht op voorwaarde dat de Koper ermee instemt de Containers uitsluitend te gebruiken voor internationaal vrachtvervoer. Als de Koper vervolgens besluit de Containers voor lokaal gebruik te importeren in het land van verkoop, stemt de Koper ermee in dat hij zal optreden als geregistreerde importeur en verantwoordelijk zal zijn voor alle vergoedingen en belastingen zoals vermeld in clausule 7 hierboven. De koper is verantwoordelijk voor en betaalt alle invoerbelasting, douanerechten of andere belastingen vermeld in clausule 7 hierboven, vastgesteld als gevolg van de invoer van de containers.

Indien de Koper op grond van enige wet vergunningen of autorisaties nodig heeft voor het doel waarvoor hij van plan is de Containers te gebruiken, is de Koper als enige verantwoordelijk voor het aanvragen van de vereiste vergunningen of autorisaties op eigen kosten.

13 Intellectuele eigendom

De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht en het auteursrecht voor met betrekking tot alle illustraties, tekeningen, berekeningen, brochures en alle andere documentatie die aan de koper wordt verstrekt. De koper mag dergelijke documenten of de inhoud ervan niet beschikbaar stellen aan derden, noch zal de koper dergelijke documenten publiceren of dupliceren met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de verkoper.

14 Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de materiële wetten van Hong Kong. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Verdrag van Wenen) is niet van toepassing op de transacties die in deze Algemene Voorwaarden worden beoogd.

De winnende partij in een procedure die wordt aangespannen om deze Algemene voorwaarden af ​​te dwingen, heeft het recht om haar redelijke vergoedingen en gemaakte kosten terug te vorderen, inclusief juridische kosten en uitgaven.

15 Diversen

Noch deze Algemene Voorwaarden, noch enig deel van de rechten van de Koper hieronder, zullen door de Koper worden toegewezen, overgedragen of anderszins overgedragen aan enige persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De hierin gemaakte overeenkomsten, vrijwaringen, verklaringen en garanties blijven van kracht na de verkoop en levering van de Containers. De rechten en verplichtingen van de partijen hierbij komen ten goede aan, en zijn bindend en afdwingbaar voor de respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen.

De ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.

16 definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij de context anders vereist, de onderstaande definities van toepassing:

 • “Werkdag” betekent een andere dag dan een zaterdag, zondag of een feestdag in Hong Kong;
 • “Containers” betekent dergelijke container(s) die door de Verkoper aan de Koper worden verkocht op grond van een koop- en verkoopovereenkomst;
 • “Bezwaring” betekent elke vordering, last, hypotheek, zekerheid, retentierecht, optie, eigen vermogen, verkoopbevoegdheid, hypotheek of andere rechten van derden, eigendomsvoorbehoud of zekerheden van welke aard dan ook;
 • “Hongkong” betekent de Speciale Administratieve Regio Hongkong van China;
 • “Partij” betekent zowel Verkoper als Koper, en “partijen” betekent Verkoper en Koper samen;
 • “Aankoopprijs” betekent de aankoopprijs voor de Containers zoals overeengekomen in een overeenkomst voor de verkoop en aankoop van Containers aangegaan tussen Verkoper en Koper;
 • “Specificatie” omvat alle informatie met betrekking tot de Containers, inclusief maar niet beperkt tot kwantiteit, technische en functionele specificaties, kwaliteit en beschrijving;
 • “Algemene voorwaarden” betekent de verkoop- en aankoopvoorwaarden die in dit document zijn uiteengezet en omvat (tenzij de context anders vereist) eventuele speciale voorwaarden die Schriftelijk zijn overeengekomen tussen de koper en de verkoper; en
 • Onder schrijven wordt mede verstaan ​​faxverzending, e-mail en andere vergelijkbare communicatiemiddelen.

  Verkoopvoorwaarden Peco Containers

1. LEVERING, AFHALEN, ID-PLAATJES en BETALING.

Alle apparatuur wordt verkocht ‘AS IS’ ‘WAAR IS’. Tenzij anders is overeengekomen, gaat het eigendom van de Apparatuur over op de Koper wanneer de Koper de Apparatuur ophaalt. Het risico van verlies gaat over op de koper op het moment dat de koper betaalt voor of de koper het apparaat ophaalt. De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van te late levering of niet-levering van de Apparatuur. Bovendien, als de uitvoering van deze verkoop door de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of belemmerd door welke oorzaak dan ook, heeft de Verkoper het recht om, zonder enige aansprakelijkheid van zijn kant, deze bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Apparatuur moet binnen zeven (07) dagen na de datum van bevestiging van de vrijgave van de verkoop worden opgehaald. Anders kan de Verkoper de verkoop annuleren of de Koper opslag in rekening brengen. De koper zal onmiddellijk alle eigendomsmarkeringen en identificatieplaten verwijderen. De betalingsvoorwaarden staan ​​vermeld op de betreffende factuur. Voor achterstallige betalingen worden servicekosten in rekening gebracht die gelijk zijn aan 2% per maand of het hoogste wettelijke tarief, indien dit lager is. Bank- en valutawisselkosten zijn voor rekening van de klant.

2. AFWIJZING VAN GARANTIES/GEVOLGSCHADE.

DE KOPER IS ZICH BEWUST DAT ALLE APPARATUUR WORDT VERKOCHT “AS-IS” ‘WAAR-IS’. DE VERKOPER WIJST AF EN STELT DE VERKOPER AF VAN ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT WELKE ZAAK DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT (a) HET ONTWERP, DE STAAT, DE BESCHIKBAARHEID, DE WERKING, DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VAN DE APPARATUUR ; (b) DE GESCHIKTHEID VAN DE APPARATUUR VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL VAN DE KOPER; EN (c) DE OVEREENSTEMMING VAN DE APPARATUUR MET DE SPECIFICATIES VEREIST DOOR EEN LAND OF EEN POLITIEKE ONDERDELING WAARIN DE APPARATUUR KAN WORDEN GEBRUIKT. DE KOPER ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE VERKOPER NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS DE KOPER VOOR ENIGE CLAIM, VERLIES OF SCHADE DIE RECHTSTREEKS, INDIRECT, INCIDENTEEL OF ALS GEVOLG VEROORZAAKT IS OF WORDT VEROORZAAKT DOOR DE APPARATUUR, OF DOOR EEN ONTOEREIKENDHEID DAARVAN OF EEN TEKORT OF GEBREK DAARIN, OF DOOR ENIG INCIDENT DAARVAN IN VERBAND DAARVAN, HETZIJ VOORTVLOEIEN UIT STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING OF VOOR SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, ZELFS ALS DE VERKOPER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST DE VERKOPER AF EN WIJST DE KOPER AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOUDEMIDDEL DIE KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ONDERZOEK VAN APPARATUUR WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK. OF DOOR ENIG INCIDENT DAARVAN IN VERBAND DAARVAN, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING OF VOOR SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, ZELFS ALS DE VERKOPER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST DE VERKOPER AF EN WIJST DE KOPER AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOUDEMIDDEL DIE KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ONDERZOEK VAN APPARATUUR WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK. OF DOOR ENIG INCIDENT DAARVAN IN VERBAND DAARVAN, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE WINSTDERVING OF VOOR SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, ZELFS ALS DE VERKOPER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST DE VERKOPER AF EN WIJST DE KOPER AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOUDEMIDDEL DIE KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ONDERZOEK VAN APPARATUUR WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF VOOR SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, ZELFS ALS DE VERKOPER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST DE VERKOPER AF EN WIJST DE KOPER AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOUDEMIDDEL DIE KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ER EEN APPARATUURONDERZOEK WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF VOOR SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, ZELFS ALS DE VERKOPER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST DE VERKOPER AF EN WIJST DE KOPER AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOUDEMIDDEL DIE KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ER EEN APPARATUURONDERZOEK WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK. DE VERKOPER WIJST AF EN DE KOPER DOET AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOELMIDDEL DAT KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ONDERZOEK VAN APPARATUUR WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK. DE VERKOPER WIJST AF EN DE KOPER DOET AF VAN ELKE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN MACHINES OF HET TYPE KOELMIDDEL DAT KOELCONTAINERS MOGEN BEVATTEN. IN HET GEVAL ER EEN APPARATUURONDERZOEK WORDT UITGEVOERD OP VERZOEK VAN DE KOPER, ZULLEN DERGELIJKE ONDERZOEKEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE NAMENS DE KOPER. DE VERKOPER GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK.

3. BELASTINGEN; DOUANE; NALEVING VAN WETTEN.

Voorafgaand aan de verkoop aan de Koper is de Apparatuur uitsluitend gebruikt voor internationaal transport en bevindt deze zich op de ophaallocatie met toestemming voor tijdelijke invoer krachtens het Verdrag inzake tijdelijke invoer (Verdrag van Istanbul) en gerelateerde internationale en binnenlandse wetten. De Apparatuur is in geen enkel rechtsgebied gekwalificeerd voor enig ander gebruik. De koper stemt ermee in de exclusieve aansprakelijkheid op zich te nemen en te betalen, alle noodzakelijke aangiften voor te bereiden (inclusief btw-aangiften die vereist kunnen zijn onder de bepalingen inzake verlegging), de VERKOPER schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle verkoop- of gebruiksbelastingen, overdrachts-, eigendoms- en registratiekosten , btw, binnenlandse belastingen, persoonlijke eigendomsbelastingen of andere belastingen, tolheffingen, heffingen, heffingen of overheidsheffingen die door de koper worden opgelegd in verband met het beoogde gebruik van de apparatuur, de verkoop van apparatuur,

4. VRIJWARING.

De koper zal de verkoper, zijn agenten, werknemers en vrijwaringen op eigen kosten verdedigen en schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, eisen, acties, kosten, uitgaven en vergoedingen (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit uit of in verband met de verkoop van de apparatuur aan de koper of een later gebruik, bediening of verwijdering van de apparatuur.

5. RECHTSMIDDELEN/OPLOSSING.

De rechtsmiddelen die hierin aan de Verkoper zijn voorbehouden, zijn cumulatief en vormen een aanvulling op alle andere of verdere rechtsmiddelen waarin de wet voorziet. Het nalaten van de Verkoper om aan te dringen op de uitvoering van een van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, of het afstand doen van enige inbreuk door de Verkoper, zal niet fungeren als een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of enige latere inbreuk.

6. OPDRACHT/GEHELE OVEREENKOMST.

De Koper mag deze Overeenkomst noch enige van zijn rechten of verplichtingen hierin overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, welke toestemming om welke reden dan ook kan worden onthouden. Het is duidelijk en overeengekomen dat deze Overeenkomst en de toepasselijke factuur het volledige begrip van de Koper en de Verkoper met betrekking tot deze verkoop belichamen. De partijen kunnen deze Overeenkomst alleen wijzigen door een schriftelijk document dat beide hebben ondertekend.

7. JURISDICTIE EN WET.

Deze overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Delaware, VS, met uitzondering van de collisieregels. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze overeenkomst. Elke claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze verkoop, kan worden voorgelegd aan arbitrage in de staat Delaware, VS, voor een enkele arbiter die is aangesteld door de American Arbitration Association, of kan worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbank in de staat of Delaware, VS. De Verkoper en de Koper stemmen er hierbij mee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van dergelijke arbitrage of rechtbanken en afstand te doen van elk bezwaar tegen de locatie van dergelijke arbitrage of rechtbanken en geen verdediging van forum non conveniens te voeren. De Verkoper en de Koper komen overeen dat de betekening van het proces aan de andere partij in elke actie of arbitrage kan plaatsvinden door een kopie te sturen (per aangetekende of aangetekende post of door een commerciële koerier met ontvangstbewijs), geadresseerd aan de antwoordende Partij op het adres dat op de factuur staat vermeld. De service is voltooid zeven (7) dagen nadat een dergelijk proces naar de antwoordende Partij is verzonden. De koper stemt ermee in de kosten van de verkoper en de honoraria van advocaten te betalen in elke actie of arbitrage die wordt aangespannen om een ​​van de bepalingen van deze overeenkomst af te dwingen. Niets in dit document doet afbreuk aan het recht van een van de partijen om juridische procedures te voeren op een andere wettelijk toegestane manier of aan het recht van een van de partijen om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen de andere partij of haar eigendommen bij een andere bevoegde rechtbank.